Genel

Bilindiği gibi, 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde, işverenlerin aylık prime esas kazancının, çalıştırdığı sigortalıların prime esas günlük kazancının en yükseğinin 30 katından az olamayacağı öngörülmüştür. Az olduğunun tespiti durumunda ise, işverenin prime esas kazancının, en yüksek ücret alan sigortalısının kazanç sınırına yükseltilmesi gerekmektedir. Yönetmeliğin 98 inci maddesinde yapılan değişiklikle, yukarıda belirtilen yasa hükmünün […]

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 nci maddesinin 12 nci fıkrasında, ay içinde 30 günden az çalıştırılan veya eksik ücret ödenen sigortalılar ile ilgili belgelerin neler olduğu sayılmış ve bu belgelerin “Eksik Gün Bildirim Formu”na eklenerek süresinde ilgili Sosyal Güvenlik Merkezine verilmesi gerektiği açıklanmıştır. Sigortalıların çalışmalarını gösteren “Puantaj kayıtları” fıkrada sayılan belgelerden biri olup, önceki düzenlemede, bu kayıtlarda işverenin […]

Sigortalıların hangi durumlarda hizmet borçlanması yapabilecekleri, 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde açıklanmış olup, bazı durumlarda yapılan borçlanmalara istinaden sigortalılık başlangıç tarihi borçlanılan hizmet süresi kadar geriye götürülmektedir. Yönetmelikte yapılan değişiklikle bu hususlara açıklık getirilmiş olup, buna göre; Askerlik sürelerinin, Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık sürelerinin, Yine sigortalı olmaksızın avukatlık staj sürelerinin, Hekimlerin fahri asistanlıkta […]

Aynı işverenin, birden fazla özel ya da ihale konusu iş alması halinde her işyeri için ayrı işyeri bildirgesi düzenlenecektir. Ancak, mevcut Yönetmeliğin 27/7. maddesi değiştirilmediğinden, tek sözleşme konusu olan ve birden fazla SGK bölgesine giren ihale konusu işler için istihkaklar bir ödenir ve tek teminat verilirse, eskiden olduğu gibi işe ilk başlanılan yerin bağlı olduğu […]